ای درختان عقیم ریشه تان در خاکهای هرزگی مستور
یک جوانه ی ارجمند از هیچ جاتان رست نتواند
ای گروهی برگ چرکین تار چرکین پود
هیچ بارانی شما را شست نتواند

– Mehdi Akhvane Saales, ‘The End of the Shahnameh.’

 

 

 

 

Be Sociable, Share!
  Creative Commons License